Čo by mali deti vedieť

Čo by mali deti vedieť

Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy Nasledujúce body nie sú výpočtom všetkých zručností, ale majú slúžiť k určitej orientácii rodičov, čo by mal ich predškolák približne zvládnuť v dobe zápisu do školy.

Pri zápise do školy sa sleduje tzv. školská zrelosť dieťaťa. Tento pojem zahŕňa fyzickú, psychickú aj sociálnu spôsobilosť dieťaťa (ide o fyzickú, psychickú, emocionálnu aj sociálnu zrelosť organizmu, znamená to teda zrelosť centrálnej nervovej sústavy). Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy. (Vágnerová, 2000)

Dieťa:

 • pozná svoje celé meno a adresu svojho bydliska,

 • pozná mená svojich rodičov aj ich zamestnanie,

 • pozná mená a vek svojich súrodencov,

 • pomenuje základné farby,

 • zvládne kresbu postavy vrátane správneho držania kresliacej potreby,

 • na takmer zhodných obrázkoch pozná rozdiely, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí,

 • pozná niekoľko básničiek naspamäť a je ich schopné samo reprodukovať,

 • popíše, čo vidí na obrázku,

 • rozpráva vo vetách (gramaticky správne), zvláda výslovnosť hlások (ešte nemusí byť celkom správne vyslovená hláska r),

 • rozlíši akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napríklad: lev x les, vezie x vezie, loj x jol),

 • rozlíši prvú aj poslednú hlásku v slove,

 • v známej rozprávke odhalí zámerne popletené rozprávky rozprávačom,

 • pomenuje časti tela,

 • pomenuje domáce zvieratá, pozná niektoré rastliny vo svojom okolí,

 • je schopné zoradiť napríklad kocky podľa veľkosti,

 • zloží (vekovo primerané) puzzle, rozstrihaný obrázok,

 • rozlíši pri oblečení rub a líc, vie oblečenie obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips,

 • orientuje sa v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,

 • orientuje sa v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …,

 • vymenuje rad čísiel do desať,

 • pozná geometrické tvary,

 • chápe príčinu a následok,

 • chápe rozdiely a podobnosti vecí,

 • je schopné analógie (cez deň je svetlo x večer je …),

 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa,

 • je schopné skákať na jednej nohe,

 • zvládne hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)

 • zaviaže si šnúrky,

 • je schopné zúčastniť sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dhlší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vnútornými podnetmi, neprerušuje prácu,

 • rešpektuje autoritu, reaguje na zadané pokyny, je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií,

 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelým.

Použitá literatúra:

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafo-motoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
 • MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

Desatoro pre rodičov predškoláka

„Začiatok školy má byť pre dieťa príjemný, šťastný, úspešný tak, aby ako za vojom voz za týmto dobrým začiatkom nasledovala celá ďalšia dobrá školská kariéra nášho dieťaťa.“ J. A. Komenský, Veľká didaktika

Aby dieťa dokázalo zvládnuť túto náročnú situáciu tak, aby štart jeho školskej kariéry nebol poznačený sklamaním a sprevádzaný početnými problémami, malo by byť nielen dostatočne vývojovo a sociálne zrelé, ale tiež dobre pripravené. Čo všetko by dieťa pred nástupom do školy malo zvládať? Čo všetko môžeme ako rodičia pre svoje dieťa ešte urobiť, aby jeho nástup do školy bol, v duchu slov Jána Amosa Komenského, skutočne príjemný a šťastný?

Na mnohé otázky rodičov predškolských detí zareagovalo Ministerstvo školstva ČR v r. 2011 tvorbou takzvaného Desatora pre rodičov detí predškolského veku, ktoré ponúka rodičom základnú orientáciu, k čomu majú viesť svoje deti v predškolskom období.

Tento materiál zahŕňa a vysvetľuje desať okruhov výchovných a vzdelávacích predpokladov, ktoré podrobnejšie rozvádza a vysvetľuje. Pre prípravu na písanie a pre rozvoj grafomotoriky je podľa tohto desatora dôležité, aby dieťa zvládlo koordináciu ruky a oka, jemnú motoriku a pravoľavú orientáciu.

Dieťa spĺňa túto požiadavku, ak:

 1. je zručné pri zaobchádzaní s predmetmi dennej potreby, hračkami, pomôckami a nástrojmi (pracuje sa stavebnicami, modeluje, strihá, kreslí, maľuje, skladá papier, vytrháva, nalepuje, správne otáča listy v knihe a pod.)

 2. zvláda činnosti s drobnejšími predmetmi (koráliky, drobné stavebné prvky a pod.)

 3. ceruzku drží správne, teda dvoma prstami s tretím podloženým, s uvoľneným zápästím – takzvaný štipkový úchop

 4. vedie stopu ceruzky, ťahy sú pri kreslení plynulé (obkresľuje, vyfarbuje, v kresbe pribúdajú detaily i vyjadrenie pohybu)

 5. vie napodobniť základné geometrické obrazce (štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik), rôzne tvary (napríklad aj písmená)

 6. rozlišuje pravú a ľavú stranu, pravú aj ľavú ruku (môže chybovať)

 7. radí spravidla prvky zľava doprava

 8. používa pravú či ľavú ruku pri kreslení či v iných činnostiach, kde sa preferencia ruky uplatňuje (je spravidla zrejmé, či je dieťa pravák alebo ľavák)

Na bezproblémovej výučbe písania sa ďalej podieľa schopnosť rozlišovať zrakové a sluchové vnemy, teda schopnosť rozlišovať a porovnávať podstatné znaky a vlastnosti predmetov, nájsť ich spoločné a rozdielne znaky. Ak má dieťa túto schopnosť dostatočne rozvinutú, dokáže napríklad zložiť slovo z niekoľkých počutých slabík a obrázok z niekoľkých tvarov, rozlišuje zvuky, rozpozná rozdiely medzi hláskami, sluchovo rozloží slovo na slabiky a tiež nájde rozdiely na dvoch obrazcoch alebo doplní detaily.

Dôležité je pre dieťa tiež to, aby zvládlo udržiavať sústredenú pozornosť na činnosti po určitú dobu (cca 10 -15 minút).

Je potrebné si uvedomiť, že zrenie dieťaťa je individuálne, preto každé dieťa zvládne toto „desatoro“ na inej úrovni. Ak teda vaše dieťa niektoré body desatora dokonale nezvláda, určite nepanikárte, ani sa ho nesnažte podrobiť neprimeranému drilu. Väčšinu prípadných nedostatkov sa vám spoločnými silami určite podarí ešte pred nástupom dieťaťa do školy odstrániť, alebo aspoň zmierniť, formou hry. Skôr než dĺžka precvičovania je však namieste pravidelnosť a rozmanitosť týchto hier. Nájdite si každý deň chvíľku a zahrajte si s deťmi „nájdi päť rozdielov“ alebo „slovný futbal“, navliekajte koráliky, kreslite, vymaľovávajte, modelujte. Cvičenie štipkového úchopu môžete s deťmi nacvičiť napríklad pomocou trhania a odštipkávania z cesta či plastelíny, solením, cukrovaním, siatím a sypaním semienok alebo napríklad krčením a trhaním papiera alebo žmýkaním malej špongie.

Celé Desatoro pre rodičov detí predškolského veku si môžete prečítať tu: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Poradna

Mária
Mária
Styl pisania

Dobrý deň, syn (ľavák) je v druhej triede a keď píše, má…

Dobrý deň, hlavný problém môže byť v tom, že dieťatko má…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies