Slovníček

Slovníček

V nasledujúcom prehľade nájdete vysvetlenie odborných pojmov, s ktorými sa v súvislosti so správnym písaním môžete stretnúť.
1. ADD

Porucha pozornosti, deficit pozornosti; v praxi sa definuje nejednotne buď ako syndróm hyperaktivity ako synonymum termínu ADHD, alebo ako druh poruchy pozornosti bez prejavov hyperaktivity (ADDnoH); prípadne ako nadradená kategória zahŕňajúca ADHD i ADDnoH; u nás sa používa v podobnom význame doposiaľ starší termín ľahká mozgová dysfunkcia (LMD), ktorý však na rozdiel od ADD nepopisuje prejavy správania, ale snaží sa konštatovať (niekedy bez dôkazov) príčinu poruchy.

2. ADDnoH

Deficit / porucha pozornosti bez prejavov hyperaktivity; uvádza sa, že táto forma poruchy pozornosti, nesprevádzaná nápadnými prejavmi rušivého správania, sa častejšie vyskytuje u dievčat, u ktorých býva na rozdiel od hyperaktívnej formy ľahko prehliadnutá.

3. ADHD

Deficit/porucha pozornosti bez prejavov hyperaktivity; niekedy uvádzaná tiež ako ADHD/ADD; u nás sa používa v podobnom význame doposiaľ starší termín ľahká mozgová dysfunkcia, ktorý však na rozdiel od ADD nepopisuje prejavy správania, ale (niekedy bez dôkazov) príčinu poruchy.

4. Autodiktát

Dieťa si samo diktuje text, ktorý si prečítalo, vytvorilo podľa obrázkov alebo písomne zodpovedalo na otázku. Okrom schopností dôležitých pre písanie môže autodiktát rozvíjať aj pamäť a schopnosť formulovať vlastné myšlienky.

5. Comenia Script

Novo navrhnuté písmo, ktoré má podobu tlačeného písma. Jeho autorkou je Radana Lencová. Toto písmo sa bude overovať na pilotných školách.

6. Diktát

Dieťa prevádza na základe sluchovej analýzy text do písanej podoby. Od prvých nácvikov tejto formy je dôležité viesť dieťa k samokontrole. V začiatkoch je precvičovaná znalosť tvarov jednotlivých písmen. Pri nácviku slabík a jednoduchých slov je potrebné dôsledne viesť ku kontrole každého zapísaného písmena s dôrazom na zácvik dĺžky slabík.

7. Dysgrafia

Špecifická porucha učenia, ktorá se prejavuje ťažkosťami pri písaní. Dieťa má problém v napodobňovaní tvarov písmen alebo ich nedokáže napodobniť vôbec.

8. Dyslexia

Špecifická porucha učenia, ktorá postihuje čítanie. Dieťa si pletie tvarovo podobné písmená, domýšľa si koncovky slov, prehadzuje si poradie písmen alebo slabík, nečíta s pochopením.

9. Dysortografia

Špecifická porucha učenia postihujúca pravopis. Nevzťahuje sa ovšem na všetky pravopisné javy.

10. Grafomotorika

Je súhrn psychických aj pohybových činností vykonávaných pri písaní.

11. Hyperaktivita

nadmerné, ale neúčelné a neproduktívne zvýšenie činnosti, často tiež činnosti motorickej.

12. Hypoaktivita

znížená, nedostatočná činnosť, porucha slobodného konania, útlum a strata iniciatívy, zníženie psychomotoriky.

13. Lateralita

Chápeme tým prednostné používanie jedného z párových orgánov. Medzi typy laterality patrí praváctvo, ľaváctvo alebo nevyhranená lateralita (dieťa je približne rovnako zručné na pravú aj ľavú ruku).

14. Motorika

Je to celková pohybová schopnosť organizmu, tj. nervosvalová koordinácia pohybu riadená centrálnou nervovou sústavou.

15. Opis

Dieťa napodobňuje písané písmo, čím si osvojuje tvary písaných písmen. Táto forma výuky písania je považovaná za najjednoduchšiu.

16. Percepčné motorické učenie

Dieťa si osvojuje nové vedomosti a zručnosti pomocou vnímania (percepcie) a pohybových reakcií.

17. Pilotné školy

Sú to školy, na ktorých sa uskutočňuje overovanie nejakého vzdelávacieho projektu, programu alebo sa realizuje výskum.

18. Porucha aktivity a pozornosti

diagnostikovaná, pokiaľ sú splnené všetky kritériá na hyperkinetickú poruchu, ale nie sú prítomné príznaky určujúce poruchy správania; zahŕňa stavy predtým označované ako syndróm deficitu pozornosti, syndróm s hyperaktivitou, porucha pozornosti, hyperaktivita.

19. Porucha hyperkinetická

patrí do skupiny porúch, ktoré sa prejavujú skorým začiatkom v prvých piatich rokoch života, kombináciou hyperaktívneho, zle ovládateľného správania s nepozornosťou a neschopnosťou trvalo sa sústrediť na danú úlohu; toto správanie sa objavuje vo všetkých situáciách a je trvalé; v poslednom čase sa používal diagnostický termín deficit pozornosti; často je pridružená nedbalosť, impulzívnosť, neschopnosť dokončovať činnosti a byť disciplinovaný, porušovanie pravidiel, niekedy tiež asociálne správanie, pocity menejcennosti, pridružujú sa ťažkosti s čítaním a ďalšie školské problémy; objavuje sa niekoľkonásobne častejšie u chlapcov než u dievčat.

20. Postoj žiaka

V rámci školskej docházky si dieťa vytvára určitý vzťah k škole. Zaujíma určitý postoj k učiteľom, spolužiakom, ale taktiež k obsahu výuky aj jej metódam. Rozvoj celej osobnosti žiaka je teda ovplyvnený jeho postojom.

21. Prepis

Tlačená podoba písma je prepisovaná do písma písaného.

22. Rozvoj pozornosti

Pozornosť je psychický proces. Jeho rozvoj je založený na vhodnej motivácii, primerane dlhej dobe zvolenej k aktivite, zaraďovaniu zodpovedajúcich prestávok.

23. Špecifické vývojové poruchy učenia

Je to skupina porúch, ktoré postihujú určité zručnosti, napríklad dyslexia, dysgrafia, dysortografia.

Poradna

Maja
Maja
Predškolák – budúci „pisateľ“

Dobrý deň,mám syna v predškolskom veku. Každý deň s ním…

Dobrý deň, Majka Ak je Vaše dieťa ešte v predškolskom veku…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies