Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy

Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy

Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy.

Čo by malo vedieť?

 • meno a adresu svojho bydliska, mená, vek a povolanie svojej rodiny
 • základné farby, geometrické tvary, čísla od jeden do desať, časti tela, zvieratá, rastliny
 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa

 

Čo by malo poznať a rozlišovať?

 • rozdiely v podobných obrázkoch, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí
 • pozná, ktorý predmet je väčší, ktorý menší a zloží ich podľa veľkosti
 • pozná, čo je na obrázku, prerozpráva príbeh, pozná básničky a vie ich reprodukovať
 • pozná rub a líc, vie odev obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips, zaviaže si šnúrky
 • rozlišuje akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napr. lev x les, veze x veze ale aj jos x soj)

 

V čom by sa malo orientovať?

 • v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,
 • v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …
 • chápe príčinu a následok, analógiu (cez deň je svetlo x večer je …),

 

Čo by malo zvládať?

 • hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)
 • skákanie na jednej nohe
 • zúčastňuje sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dlhší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vonkajšími podnetmi, neprerušuje prácu
 • rešpektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií
 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelými.

Každá základná škola má na nováčiky iné požiadavky a iné kritéria, ako zistiť školskú zrelosť. Preto je vyššie uvedený výpočet orientačným bodom, ako zrelosť dieťaťa zistiť.

Poradna

tutti
tutti
Prváčka

Moja dcérka je prváčka a do školy sa vždy veľmi teší. Číta,…

Dobrý deň Možno Vaša dcéra píše pomaly práve preto, že…

Mgr. Marcel Kubinský
odborný garant projektu