Čo by mali deti vedieť

Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy Nasledujúce body nie sú výpočtom všetkých zručností, ale majú slúžiť k určitej orientácii rodičov, čo by mal ich predškolák približne zvládnuť v dobe zápisu do školy.

Pri zápise do školy sa sleduje tzv. školská zrelosť dieťaťa. Tento pojem zahŕňa fyzickú, psychickú aj sociálnu spôsobilosť dieťaťa (ide o fyzickú, psychickú, emocionálnu aj sociálnu zrelosť organizmu, znamená to teda zrelosť centrálnej nervovej sústavy). Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy. (Vágnerová, 2000)

Dieťa:

 • pozná svoje celé meno a adresu svojho bydliska,
 • pozná mená svojich rodičov aj ich zamestnanie,
 • pozná mená a vek svojich súrodencov,
 • pomenuje základné farby,
 • zvládne kresbu postavy vrátane správneho držania kresliacej potreby,
 • na takmer zhodných obrázkoch pozná rozdiely, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí,
 • pozná niekoľko básničiek naspamäť a je ich schopné samo reprodukovať,
 • popíše, čo vidí na obrázku,
 • rozpráva vo vetách (gramaticky správne), zvláda výslovnosť hlások (ešte nemusí byť celkom správne vyslovená hláska r),
 • rozlíši akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napríklad: lev x les, vezie x vezie, loj x jol),
 • rozlíši prvú aj poslednú hlásku v slove,
 • v známej rozprávke odhalí zámerne popletené rozprávky rozprávačom,
 • pomenuje časti tela,
 • pomenuje domáce zvieratá, pozná niektoré rastliny vo svojom okolí,
 • je schopné zoradiť napríklad kocky podľa veľkosti,
 • zloží (vekovo primerané) puzzle, rozstrihaný obrázok,
 • rozlíši pri oblečení rub a líc, vie oblečenie obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips,
 • orientuje sa v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,
 • orientuje sa v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …,
 • vymenuje rad čísiel do desať,
 • pozná geometrické tvary,
 • chápe príčinu a následok,
 • chápe rozdiely a podobnosti vecí,
 • je schopné analógie (cez deň je svetlo x večer je …),
 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa,
 • je schopné skákať na jednej nohe,
 • zvládne hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)
 • zaviaže si šnúrky,
 • je schopné zúčastniť sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dhlší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vnútornými podnetmi, neprerušuje prácu,
 • rešpektuje autoritu, reaguje na zadané pokyny, je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií,
 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelým.

 

Použitá literatúra:

 1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
 2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafo-motoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.

 

MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více