Čo by mali deti vedieť

Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy Nasledujúce body nie sú výpočtom všetkých zručností, ale majú slúžiť k určitej orientácii rodičov, čo by mal ich predškolák približne zvládnuť v dobe zápisu do školy.

Pri zápise do školy sa sleduje tzv. školská zrelosť dieťaťa. Tento pojem zahŕňa fyzickú, psychickú aj sociálnu spôsobilosť dieťaťa (ide o fyzickú, psychickú, emocionálnu aj sociálnu zrelosť organizmu, znamená to teda zrelosť centrálnej nervovej sústavy). Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy. (Vágnerová, 2000)

Dieťa:

 • pozná svoje celé meno a adresu svojho bydliska,
 • pozná mená svojich rodičov aj ich zamestnanie,
 • pozná mená a vek svojich súrodencov,
 • pomenuje základné farby,
 • zvládne kresbu postavy vrátane správneho držania kresliacej potreby,
 • na takmer zhodných obrázkoch pozná rozdiely, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí,
 • pozná niekoľko básničiek naspamäť a je ich schopné samo reprodukovať,
 • popíše, čo vidí na obrázku,
 • rozpráva vo vetách (gramaticky správne), zvláda výslovnosť hlások (ešte nemusí byť celkom správne vyslovená hláska r),
 • rozlíši akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napríklad: lev x les, vezie x vezie, loj x jol),
 • rozlíši prvú aj poslednú hlásku v slove,
 • v známej rozprávke odhalí zámerne popletené rozprávky rozprávačom,
 • pomenuje časti tela,
 • pomenuje domáce zvieratá, pozná niektoré rastliny vo svojom okolí,
 • je schopné zoradiť napríklad kocky podľa veľkosti,
 • zloží (vekovo primerané) puzzle, rozstrihaný obrázok,
 • rozlíši pri oblečení rub a líc, vie oblečenie obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips,
 • orientuje sa v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,
 • orientuje sa v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …,
 • vymenuje rad čísiel do desať,
 • pozná geometrické tvary,
 • chápe príčinu a následok,
 • chápe rozdiely a podobnosti vecí,
 • je schopné analógie (cez deň je svetlo x večer je …),
 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa,
 • je schopné skákať na jednej nohe,
 • zvládne hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)
 • zaviaže si šnúrky,
 • je schopné zúčastniť sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dhlší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vnútornými podnetmi, neprerušuje prácu,
 • rešpektuje autoritu, reaguje na zadané pokyny, je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií,
 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelým.

 

Použitá literatúra:

 1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
 2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafo-motoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.

 

MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

Poradňa

Otázka | 15. 11. 2017

Dobrý deň. Nie som si úplne istá, hlavne ma zmiatol internet. Pri opise počtu vlakov prechádzajúcich cez určité územie je správne napísať. Na tejto tr
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň Patrícia Trocha ma Vaša otázka prekvapila, pretože my nie sme jazykovedné okienko, ale snáď Vás aspoň trocha nesmerujem. .-) Pri opise počtu
Více