GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika je súbor psychických činností. Ide o pohyby ruky pri písaní a kreslení, ktoré sú riadené psychikou. V súvislosti s grafomotorikou je potrebné uviesť i vizuomotoriku, pretože koordinácia pohybu ruky (u postihnutých to však môžu byť ústa alebo nohy) a oka je nevyhnutným predpokladom pre úspešné písanie. Rozvoj grafomotoriky býva sledovaný pri zápise dieťaťa do školy pri posudzovaní školskej zrelosti. Preto je potrebné sa v predškolskom veku venovať rozvoju hrubej motoriky i jemnej motoriky (viď nižšie).

Ako postupovať v rozvoji grafomotoriky

Najskôr je potrebné si uvedomiť, že kresba je prirodzenou súčasťou vývoja dieťaťa. Do veku štyroch rokov nie je nutné ho k nej zámerne viesť, ale ponechávame iniciatívu na ňom. Je však potrebné podporovať jeho záujem. Podľa odborníkov sa ale základy tvoria od 2 rokov veku dieťaťa.

V oblasti rozvoja grafomotoriky podporujeme pohybové aktivity dieťaťa, čím napomáhame rozvoju hrubej motoriky. A s ohľadom na vek dieťaťa, poskytujeme príležitosť pre rozvoj jemnej motoriky. Predovšetkým volíme vhodnú veľkosť predmetov, s ktorými bude manipulovať. Začína sa vždy u väčších a s rozvojom ruky a vyššom veku postupujeme k predmetom drobným.

Vo veku štyroch až piatich rokov už činnosti v oblasti hrubej a jemnej motoriky musíme dieťaťu ponúkať. Pokiaľ samo nejaví záujem, je potrebné zistiť príčinu a vytvoriť podnetné prostredie pre aktivity v rozvoji grafomotoriky, pričom ich zaraďujeme s určitou pravidelnosťou.

Od piateho roku dieťaťa je vhodné už pravidelne zaraďovať grafomotorické cvičenia. Pokiaľ je vývoj dieťaťa prirodzený a bez väčších odchýlok, možno v tomto roku u dieťaťa pozorovať záujem o kresbu.

(Bednářová, Šmardová, 2011 – 1)

Príklady aktivít predškoláka, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti potrebné pre úspešné čítanie a písanie

Pre úspešné zvládnutie kreslenia a následného písania je potrebné rozvíjať:

  • hrubú motoriku rukou – pohyby velkých kĺbov (rameno, lakeť, zápästie).
    Rozvíjame ju: rôznymi pohybovými aktivitami spojenými i s pohybom horných končatín napr. lezenie (po štyroch, na rebrinách …), hádzaním a chytaním lopty, skákaním cez švihadlo, rôznymi cvičeniami v telocvične, ale i s rôznymi aktivitami spojenými s pomocou v domácnosti (vysávanie, zametanie, …) atď. Tieto činnosti sú prípravou pre uvoľnenie kĺbov. Pri vlastnom kreslení a písaní možno veľké kĺby uvoľňovať i zmenou polôh – kreslenie a písanie v stoji, v kľaku, v sede. Ale dôležité je kreslenie v stoji alebo v kľaku na zemi celou rukou.
  • jemnú motoriku – pohyby prstov
    Rozvíjame ju: modelovaním, skladaním kociek, vkladaním rôznych priestorových tvarov do príslušných otvorov, premiestňovanie najskôr väčších predmetov (kocky, diely stavebníc …), a neskôr drobných predmetov (gulôčky, korálky, malé puzzle, rôzne diely mozaiky – klinčeky…) a navliekaním korálok, vkladaním fazule či iných drobných predmetov do hrdla fľaše, strihaním a trhaním, skladaním, lepením a stláčaním papiera, obliekaním bábik, montovaním rôznych stavebníc, hrou s prstami, hraním na hudobný nástroj – klavír, flauta, pomocou v domácnosti (utieranie riadu, miesenie cesta, lúpanie ovocia, vešanie napr. ponožiek – manipulácia s štipcami na bielizeň …) atď.
Ukážka aktivity pre rozvoj jemnej motoriky

Ukážka aktivity pre rozvoj jemnej motoriky
  • zrakové vnímanie – ide o vnímanie obrazu ako celku, ale aj detailov, zhôd a rozdielov, v oblasti zraku a pohybu ruky postupne dochádza k ich súhre = vizuomotorickej koordinácii. Rozvíjame ju: skladaním obrázkov z farebných kociek, puzzlov, rozprávaním a postrehovaním detailov v ilustráciách pri spoločnom čítaní, rôznymi cvičeniami a obrázkami, ktoré sú tvorené výhradne o rozvoji zrakového vnímania (porovnaj obrázky a nájdi rozdiely, čo do radu nepatrí …) atď. Ďalej podporujeme aktivity, kedy je rozvíjaná pamäť, predstavivosť i pozornosť. S rozvojom grafomotoriky je potrebné skvalitňovať rečové znalosti dieťaťa.

Až po upevnení základov pre čítanie a písanie môže byť rozvíjané vlastné čítanie a písanie. Preto je potrebné sa vyvarovať v predškolskom veku obyčajnému nácviku písmen (aj keď má dieťa záujem ich spoznať), pretože samotná ich znalosť nie je zárukou úspešného čítania a písania. Ak sa dieťa o písanie zaujíma, neodmietneme ho, ale učíme ho iba paličkové písmo, pričom uplatňujeme hygienické návyky a súčasne sa venujeme ďalším podporným aktivitám.

(Bednářová, Šmardová, 2011 – 1)

Použitá literatúra:

1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafo-motoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2011.
MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2011.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Portál, 2009.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.

Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více