Čo by mali deti vedieť, skôr ako pôjdu do školy

Nasledujúce body nie sú výpočtom všetkých zručností, ale majú slúžiť k určitej orientácii rodičov, čo by mal ich predškolák približne zvládnuť v dobe zápisu do školy.

Učiteľ na základe rozhovoru a vyskúšaním napríklad niektorých z nižšie uvedených aktivít (nemusia byť však celkom zhodné) sleduje, či bude dieťa schopné zahájiť školskú dochádzku a zvládnuť požiadavky, ktoré naňho v úlohe školáka budú kladené. Okrem pojmu školská zrelosť sa rodičia môžu stretnúť aj s pojmom školská pripravenosť, ktorý zahŕňa oblasť schopností z hľadiska vplyvu prostredia a výchovy.

Čo by malo vedieť?

 • meno a adresu svojho bydliska, mená, vek a povolanie svojej rodiny

 • základné farby, geometrické tvary, čísla od jeden do desať, časti tela, zvieratá, rastliny

 • pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa

Čo by malo poznať a rozlišovať?

 • rozdiely v podobných obrázkoch, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí

 • pozná, ktorý predmet je väčší, ktorý menší a zloží ich podľa veľkosti

 • pozná, čo je na obrázku, prerozpráva príbeh, pozná básničky a vie ich reprodukovať

 • pozná rub a líc, vie odev obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips, zaviaže si šnúrky

 • rozlišuje akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napr. lev x les, veze x veze ale aj jos x soj)

V čom by sa malo orientovať?

 • v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,

 • v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …

 • chápe príčinu a následok, analógiu (cez deň je svetlo x večer je …),

Čo by malo zvládať?

 • hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)

 • skákanie na jednej nohe

 • zúčastňuje sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dlhší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vonkajšími podnetmi, neprerušuje prácu

 • rešpektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií

 • je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelými.

Každá základná škola má na nováčiky iné požiadavky a iné kritéria, ako zistiť školskú zrelosť. Preto je vyššie uvedený výpočet orientačným bodom, ako zrelosť dieťaťa zistiť.


Poradňa

Otázka | 11. 11. 2019

Rôzne typy písma ako vzor na prepis u prvákov na zš

Dobrý deň, Mám prváka a dnes mi prišiel s extra pracovným listom, kde bola polovica dobre, každé jedno písmeno a v druhej polovici bolo vynechané kaž
Více
Odpoveď Mgr. Marcela Kubinského
Dobrý deň, K Vašej otázke sa neviem jednoznačne vyjadriť, keďže som tento pracovný list nevidel, ale osobne si myslím, že je priskoro, aby prváci mali
Více